Salg og Leveringsbetingelser

1. Generelle betingelser:

Alle bestillinger og avtaler, bekreftede eller ubekreftede, effektueres til de på leveringsdagens gjeldende priser,
rabatter og salgsbetingelser. Ved valutaendringer vil prisene også på inngåtte kontrakter bli forandret i samme
forhold som våre utsalgspriser måtte bli forandret, selv om dette ikke er nevnt spesielt i kontrakten. Priser og
leveringstider for spesialarmaturer er bare bindende for tilbudt antall og typer.

For alle leveranser beregnes et fraktsonetillegg av netto fakturabeløp etter følgende skala:
Sone 1 – Østlandet: 3,0 % Sone 3 – Vestlandet og Trøndelag: 4,0 %
Sone 2 – Sørlandet: 3,5 % Sone 4 – Nord-Norge: 6,0 %.

Transportforsikring besørges og belastes med 0,5 % av nettopris. Ved henting på vårt lager i Sandefjord beregnes
et hentegebyr på 1% av netto fakturabeløp. Ved forsendelser av større kolli som for eksempel master leveres disse
i henhold til Incoterms betingelse CPT ( frakt og forsikring betalt – fritt ankommet vogn/bil bestemmelsestedet –
ulosset ). Leverandøren har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeure.

På en ordre mindre enn kr. 500,00 netto forhandlerpris eks. miljøgebyr og mva vil fraktkostnader bli belastet
kunder i henhold til transportørenes fraktrater for servicepakker.

I henhold til retningslinjer gitt av Miljøverndepartementet er det fra 1. juli 1999 blitt innført et miljøgebyr på våre
belysningsprodukter. Således vil vi på faktura påføre et miljøgebyr på 1 % .
Betalingsbetingelsene er 30 dager netto. Etter forfall belastes rente med 1,0 % pr. måned. Kasserabatt/skonto
innrømmes ikke. Merverdiavgift med 25 % tilkommer. Vi forbeholder oss rett til forandring av gjeldende prislister
uten forutgående meddelelse herom.

2. Bestillinger:
Alle bestillinger og dertil endringer over kr.10000,00 skal være skriftlige, detalj spesifisert pr. faks eller epost!
Dersom varer som er bestilt hos fabrikk, avbestilles av kunden etter at ordrebekreftelse er mottatt, beløper det et avbestillingsgebyr på 30 % av netto fakturaverdi.

3. Leveringsbekreftelser:
Alle mottatte bestillinger av standard produkter vil bli bekreftet pr epost innen 1-3 virkedager.

4. Forsendelser/mottak av produkter:
Feil ved forsendelse eller skade på varen må meldes umiddelbart og senest innen 8 dager etter varens mottagelse.
Kunden har plikt til å anmerke ovenfor transportør hvis det påvises skade eller manko ved varemottak. Ved levering
av master så har mottaker selv losseplikt og må selv stille med kran/truck for å få mastene av lastebilen!
Hvis kunden ikke reklamerer evt. mangler innen denne frist er leverandøren fritatt alt ansvar.

5. Produkt garantier:
Standard garanti er 2 år, garantitiden gjelder fra fakturadato av leveransen.
Utvidet prosjekt garanti 3-5år for LED, drivere, reaktorer og lyskilder, kun etter spesifisert avtale.

6. Reklamasjoner ved produktfeil
Selger har ikke ansvar for skader eller tap som er en følge av varens videreanvendelse eller annet indirekte tap,
som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeerstatning, leietap eller skade som varen har voldt på person o.s.v.
Leverandørens ansvar begrenses til defekter som er en direkte følge av fabrikasjonsfeil. Leverandørens ansvar
bortfaller hvis produktene er blitt brukt i anlegg provisorisk/tilknyttet byggestrøm/ble skadet av ytre påvirkninger eller
monteres under andre driftsforhold enn forutsatt. LED spesielt skal ikke monteres i områder eller i nærheten av
varmekilder slik at de kan bli påvirket av en omgivelsestemperatur som kan skade/nedsette levetiden på produktet.
Etter mottatt begrunnet reklamasjon, forbeholder leverandøren seg retten til å utbedre feil, eventuelt å foreta en
omlevering. Reparasjoner utført av kjøper for å utbedre feil og mangler blir kun godtgjort dersom dette utføres etter
skriftelig avtale med leverandøren. Feilsøking i anlegget dekkes ikke. Varer med produktfeil erstattes normalt ikke
før disse er returnert og undersøkt av selger.

7. Returbetingelser:
All retur skal være avtalt skritlig pr epost før en forsendele finner sted!
Er retur akseptert, belastes kunden et returgebyr på minimum 30 % av fakturert nettobeløp.
Retur må skje i original emballasje med vedlagt kopi av faktura og pakkseddel. Returforsendelse skjer på kundens
regning og risiko. Er armaturet benyttet til prøveoppheng, er kunden ansvarlig for evt. skade på materiellet.
Spesialarmaturer tas ikke i retur og kan heller ikke avbestilles.

8. Salgspant i leverte produkter:
Leverandøren forbeholder seg salgspant i de solgte varer i henhold til pantelovens § 3 - 14A, inntil kjøpesummen
inklusive evt. renter og omkostninger er fullt betalt. Dette innebærer at solgte varer ved mislighold vil bli begjært
utlevert og tvangssolgt.


9. Dokumentasjon:
Produktdokumentasjon er som standard på engelsk, er vedlagt produktet og er tilgjengelig på nett. Ønskes annet
produktunderlag må det bestilles spesielt. Leverandøren forbeholder seg retten til endring av tekniske data.

Ved bestilling erklærer kunden seg enig i disse betingelser.

Sandefjord, 7.mars 2018